INFORMATII UTILE ADMITERE LICENȚĂ 2021

În anul 2021 admiterea în UPB se face prin concurs de dosare în Sesiunea I și concurs cu probe scrise în Sesiunea II.
Concursul se desfășoară prin intermediul platformei https://admitere.pub.ro.

Candidații care intenționează să participe la concursul de admitere în UPB trebuie să-și aleagă mai întâi facultatea la care își doresc cel mai mult să urmeze unul dintre programele de studii. Înscrierea la concursul de admitere se va face la această facultate, care în cele ce urmează, va fi denumită, pe scurt, facultate de bază.

Candidații care, la înscriere optează pentru un domeniu cu limbă de predare engleză, franceză sau germană și care aleg să probeze cunoașterea respectivei limbi prin promovarea testului UPB, vor susține acest test on-line, la data de 11 iunie 2021. Detalii privind organizarea sa pot fi găsite la https://admitere.pub.ro.

Înmatriculare:

Înmatricularea candidaților declarați pre-admiși în Sesiunea I – Preadmitere anticipată, se va realiza la sediul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică – FIIR.

Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și facultatea (Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica) la care acesta se înmatriculează.

De asemenea, pentru mai multe detalii cu privire la înmatricularea viitorilor studenți, cât și cu privire la locația sediului facultății FIIR, regăsiți în următorul link: http://imst.pub.ro/Upload/Admitere_FIIR_2020-Procedura_Inmatriculare_S1.pdf.

După finalizarea înmatriculării, Comisia centrală și Comisiile locale de admitere generează și publică listele cu candidații declarați admiși anticipat și înmatriculați (14 iulie, ora 09:00).

În ziua de 14 iulie 2021, în intervalul 09:00 – 16:00, comisia locală de admitere invită telefonic, în ordinea descrescătoare a mediilor, primii candidați cu barem îndeplinit, în vederea participării la ocuparea parțială sau integrală a acestor locuri. Candidații care acceptă și confirmă prin SMS participarea, își validează dosarul și se înmatriculează în data de 15 iulie 2021.

Înscrierea candidaților:

Concursul de admitere se desfășoară pe parcursul a trei sesiuni:
-Sesiunea I: Admitere anticipata (05 aprilie – 28 iunie 2021) (Pot participa elevii și absolvenții cu participare remarcabilă la olimpiade și concursuri.) Regulament: https://admitere.pub.ro/docs/Capitolul_IV_Regulament_2021.pdf?v=1.0
-Sesiunea II: Admitere (09 iulie – 26 iulie 2021) (Admitere pe baza rezultatelor școlare obținute la examenul național de Bacalaureat.)
-Sesiunea III: Admitere-completare (începând cu 27 iulie 2021 – până la completarea locurilor rămase neocupate după Sesiunile I și II)

Înscrierea pentru toate cele trei sesiuni, se face prin portalul https://admitere.pub.ro.

Fiecare Sesiune de admitere este împărțită în 3 faze:
-Faza I: Înscriere;
-Faza II: Admitere preliminară;
-Faza III: Validare, confirmare loc și înmatriculare.
Pentru mai multe detalii cu privire la Sesiunile de admitere accesați următorul link: http://www.imst.pub.ro/index.php/ro/licenta/admitere-imst-2017 (click “Desfășurarea Concursului de Admitere”)

Înscrierea candidaților la concursul de admitere anticipată (sesiunea I) se va desfășura în perioada 05 aprilie 2021 – 22 iunie 2021.

Componența dosarului de concurs la înscrierea on-line în Sesiunea I
Pachet de documente necesar înscrierii candidaților:

Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă.

Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în
platforma https://admitere.pub.ro.
Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii –
copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro
3 fotografii color, pe hârtie fotografică (tip pașaport/CI, recente, identice, dimensiune 3×4 cm),  încărcată on-line în platforma
https://admitere.pub.ro.
Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente emis/emise de liceul de la care provine
candidatul  în care sunt specificate mediile obținute de candidat, în timpul liceului, la disciplinele selectate pentru proba P1 și, respectiv,P2, cât și mediile generale obținute de către acesta în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a pentru proba P3.
Dovada achitării taxei de înscriere la concurs
Cererea de înscriere semnată de candidat.
Declarație pe proprie răspundere
Adeverință medicală

–Dovada achitării taxei de înmatriculare

– Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele obținute de candidat la o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu.

Pentru mai multe detalii cu privire la componența dosarului de concurs la înscrierea on-line, accesați link-ul următor: https://admitere.pub.ro/docs/Anexa_V_Regulament_2021.pdf?v=1.0

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie și septembrie 2021.
La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență.

Sesiunea I: 29 iunie – 16 iulie 2021 (înscrierea candidaților)
Înscrierea se face în intervalul 03 – 11 Iulie, iar concursul are loc în perioada 13-15 Iulie. Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților se face în perioada 16-17 Iulie.

Sesiunea a II-a: 30 August – 21 Septembrie 2021.
Înscrirea se face în intervalul 30 August – 15 Septembrie,
concursul are loc în intervalul 16-17 Septembrie,
iar comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților se face în perioada 18-21 Septembrieconform informațiilor de pe site-ul fiecărei facultăți.
Pentru calendarul specific fiecărei facultăți, vă rugăm să vizitați site-ul facultății sau contactați secretariatul facultății respective.

În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locuri finanțate de la buget au obligația să depună, la secretariatul facultății unde au fost admiși, documentele de dosar încărcate, în cadrul înscrierii online, în forma electronică, după cum se detaliază la Art. 9 și 29 din regulament. Neprezentarea documentelor în termenul stabilit atrage respingerea înmatriculării candidatului admis la facultatea respectivă.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON, iar pentru candidații ce se înscriu în sesiunea Iunie-Iulie taxa este 50 RON, și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Documente utile – detalii privind desfăşurarea concursului de admitere master:

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online sau trimit prin poștă dosarul de înscriere, care
trebuie să conțină următoarele documente:
a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3×4 cm;
c) diploma de bacalaureat, în original;
d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2021 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare,
în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
f) certificatul de naştere;
g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
h) certificat de competență lingvistică pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină;

https://upb.ro/wp-content/uploads/2020/03/Competente-lingvistice-Final.pdf
i) buletin/carte de identitate/pașaport;
j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere;
k) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat
dacă candidează pe un loc fără taxă;
l) declarație pe propria răspundere (Anexa 2) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(e) în original, sau copie legalizată pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(i) în original sau copie conform cu originalul și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b), înainte de începerea anului universitar 2021-2022. Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere;

În cazul în care documentele sunt trimise prin poștă pentru punctele (c)-(i) se vor trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii (punctul b).
Dosarul de înscriere se trimite prin curier iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de înscriere.

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).

Pentru mai multe detalii cu privire la regulamentul concursului de admitere în învățământul universitar de masterat 2021-2022, cât și pentru fișa de înscriere poate fi accesat urmatorul link:

https://upb.ro/admitere/admitere-masterat

https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen

Domeniu / Program de studiu de licenta:
Inginerie Industriala / Logistica Industriala – 50 locuri