INFORMATII UTILE ADMITERE 2020
În sesiunea iunie-iulie 2020, admiterea în UPB se face prin concurs de dosare.
Concursul se desfășoară prin intermediul platformei https://admitere.pub.ro.

Concursul de admitere se desfășoară pe parcursul a trei sesiuni:
-Sesiunea I: Admitere anticipata (01.06.2020 – 15.07.2020)
-Sesiunea II: Admitere (05.07.2020 – 29.07.2020)
-Sesiunea III: Admitere-completare (începând cu 30.07.2020 – până la completarea locurilor rămase neocupate după Sesiunile I și II)

Fiecare Sesiune de admitere este împărțită în 3 faze:
-Faza I: Înscriere;
-Faza II: Admitere;
-Faza III: Validare și Înmatriculare.
Pentru mai multe detalii cu privire la Sesiunile de admitere accesați următorul link: http://www.imst.pub.ro/index.php/ro/licenta/admitere-imst-2017 (click “Desfășurarea Concursului de Admitere”)

Înscrierea candidaților la concursul de admitere anticipată (sesiunea I) se va desfășura în perioada 01-22 iunie 2020.

Componența dosarului de concurs la înscrierea on-line în Sesiunea I
Pachet de documente necesar înscrierii candidaților:

Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în
platforma https://admitere.pub.ro.
Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii –
copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro
1 fotografie (tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma
https://admitere.pub.ro.
Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente emis/emise de liceul de la care provine
candidatul
Dovada achitării taxei de înscriere la concurs
Cererea de înscriere
Declarație pe proprie răspundere
Adeverință medicală

Pentru mai multe detalii cu privire la componența dosarului de concurs la înscrierea on-line, accesați link-ul următor: http://admitere.pub.ro/docs/Anexa_IV_Regulament.pdf

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie și septembrie 2020.
La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență.

Sesiunea I: 29 iunie – 07 iulie 2020 (înscrierea candidaților)
Concurs admitere sesiunea I: 08 iulie – 10 iulie 2020
Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților: 13 iulie – 16 iulie 2020

Sesiunea a II-a: 17 august – 8 septembrie 2019 (înscrierea candidaților)
Concurs admitere sesiunea II: 09 septembrie – 11 septembrie 2020
Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților: 14 septembrie – 18 septembrie 2020

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.
Pentru candidații admiși în ambele sesiuni, depunerea documentelor în original se desfășoară în perioada: 14 septembrie – 18 septembrie 2020.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online sau trimit prin poștă dosarul de înscriere, care
trebuie să conțină următoarele documente:
a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3×4 cm;
c) diploma de bacalaureat, în original;
d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare,
în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
f) certificatul de naştere;
g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
h) certificat de competență lingvistică pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină;
i) buletin/carte de identitate/pașaport;
j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere;
k) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat
dacă candidează pe un loc fără taxă;
l) declarație pe propria răspundere (Anexa 2) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(j) în original sau copie conform cu
originalul, și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b), înainte de începerea anului universitar 2020-2021.
Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere.

În cazul în care documentele sunt trimise prin poștă pentru punctele (c)-(i) se vor trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii (punctul b).
Dosarul de înscriere se trimite prin curier iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de înscriere.

Candidații declarați admiși vor completa și semna olograf contractul de studii universitare de masterat în primele 15 zile ale anului universitar 2020-2021, în
caz contrar aceștia vor pierde statutul de masterand.

Pentru mai multe detalii cu privire la regulamentul concursului de admitere în învățământul universitar de masterat 2020-2021, cât și pentru fișa de înscriere poate fi accesat urmatorul link:
http://www.imst.pub.ro/Upload/Covid-19/Hotarari_noi/12._Regulament_admitere_masterat_2020-2021.pdf

Domeniu / Program de studiu de licenta:
Inginerie Industriala / Logistica Industriala – 50 locuri