Prima pagină / Cazare

Cazare

A. Documente necesare pentru cazare

  1. Repartiţia – se ridică din sala CD 008;
  2. Contractul de închiriere – se ridică din sala CD 008;
  3. Cererea pentru viza de flotant – se completează de solicitant în sala CD 008;
  4. Cartea de identitate în original şi copie/ împuternicirea notarială. (daca este cazul)
  5. Documente doveditoare pentru acordarea gratuității. (daca este cazul)

B. Taxe:

  • 200 lei * reprezentand chiria pentru luna Octombrie 2019
  • Dupa finalizarea procesului de redistribuire locurile neocupate vor putea fi puse la dispozitie si altor categorii de studenti din UPB (repetenti, studenti cu taxa) cat si studentilor altor Universitati din Bucuresti la tariful de 400lei/locul/luna, achitati anticipat pentru fiecare 3 luni, adica in transe de cate 1200lei/locul/3 luni. (Anunt cazari)

 IMPORTANT!*

Studenții care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate la plata a taxei de cazare conform prevederilor legale (copii de cadre didactice, bursieri ai statului roman, orfani de ambii părinți, studenți cu handicap grav şi sever etc.) vor prezenta, LA PRIMIREA REPARTIȚIEI, următoarele documente, care vor fi păstrate de comisie, la Comisia de cazare a Facultății, după caz,:

–  copia simplă a certificatului de naștere solicitant/ă şi a unei adeverințe, în original, eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar/Universitate – CAZULstudenții copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (în conformitate cu legea 1/2011, funcțiile didactice auxiliare sunt cele de: a)bibliotecar, documentarist, redactor; b)informatician; c)laborant; d)tehnician; e)pedagog școlar; f)instructor de educație extrașcolară; g) asistent social; h)corepetitor; i)mediator școlar; j)secretar; k)administrator financiar/contabil; l)instructor-animator; m)administrator de patrimoniu);

–  copia simplă a certificatului de naștere solicitant/ă şi copiile simple a certificatelor de deces ale ambilor părinți/certificatul de deces al parintelui decedat – CAZUL: studenți orfani de unul sau ambii părinți;

–  Adeverință originală eliberată de centrul de plasament din care provine studentul solicitant – CAZULstudenți proveniți dintr-un centru de plasament;

–  Documente prin care solicitantul dovedește faptul ca este bursier al statului roman –CAZULstudenți străini bursieri ai statului român;

–  Copia simplă a certificatului naștere solicitant/ă, copia simplă şi originalul certificatului doveditor care atesta faptul că cel puţin unul dintre părinţi are calitatea de erou-martir al Revoluției Romane din 1989 – CAZULstudenți copiii eroilor-martiri ai Revoluției Romane din decembrie 1989;

–  Certificat/adeverință în original/originală şi copiile simple ale acestora, prin  care se ateste încadrarea în grad şi tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicată 2008, art.16 alin.(8), Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008 – CAZULstudenții cu handicap grav şi accentuat.

OBS: NEPREZENTAREA DOCUMENTELOR NECESARE ACORDĂRII GRATUITĂȚII/REDUCERII ÎN MOMENTUL RIDICĂRII REPARTIȚIEI, CONDUCE LA ACHITAREA INTEGRALĂ A TAXEI DE CAZARE !!!!!